Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Declaraţie de confidenţialitate

ESPERANDZA COM IMPEX S.R.L. înțelege că siguranța datelor personale furnizate prin utilizarea paginii noastre web este o preocupare importantă. Protecția datelor dumneavoastră personale este tratată cu maximă seriozitate. Prin urmare, dorim să vă informăm cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră și cu privire la măsurile noastre de securitate adoptate.

ESPERANDZA COM IMPEX S.R.L. are obligația de a respecta legislația din România privind protecția datelor cu caracter personal, iar politica noastră de confidențialitate stabilește modul în care ESPERANDZA COM IMPEX S.R.L. caută să se asigure că datele dumneavoastră sunt colectate, utilizate, stocate și divulgate în conformitate cu regulile legislației aplicabile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Colectarea datelor

Puteți utiliza pagina noastră web fără a dezvălui datele dumneavoastră personale. Furnizarea datelor dumneavoastră personale nu este o condiție pentru a utiliza pagina noastră web, cu excepția situației când acest lucru este necesar pentru formularul de contact. Atunci când datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pentru a vă furniza produsele sau serviciile solicitate de dumneavoastră sau în alte scopuri pe care dumneavoastră le-ați autorizat, ne bazăm pe mijloace tehnice și organizaționale pentru a asigura că reglementările privind securitatea datelor personale sunt respectate. Exista posibilitatea de a colecta adresa IP pentru scopuri statistice.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Colectăm datele dumneavoastră personale atunci când ni le furnizați prin înregistrare, prin completarea formularelor sau a e-mail-urilor sau atunci când fac parte dintr-o comandă de produse sau servicii, întrebări sau solicitări despre materialele comandate sau situații similare în care dumneavoastră ați ales să ne furnizați aceste date.

Baza de date și conținutul său rămân în cadrul societății noastre și este stocată la împuterniciții noștri sau în servere care operează în numele nostru și care răspund în fața noastră. Datele dumneavoastră personale nu vor fi transferate de noi sau de împuterniciții noștri către terți pentru a fi folosite de în orice mod de către aceștia, cu excepția situației în care am obținut consimțământul dumneavoastră sau atunci când avem obligația legală de a face acest lucru.

Păstrăm controlul și răspunderea pentru utilizarea datelor personale pe care ni le furnizați.

Scopurile utilizării

Datele pe care le colectăm vor fi folosite doar cu scopul de a vă permite utilizarea paginii noastre web și pentru a vă furniza produsele sau serviciile pe care le solicitați, sau în alte scopuri pentru care ne-ați acordat consimțământul, exceptând situațiile în care legea prevede altfel.

Drepturile persoanei vizate

ESPERANDZA COM IMPEX S.R.L. recunoaște și respectă drepturile de care beneficiază utilizatorii paginii web în calitate de persoane vizate, în conformitate cu legislația aplicabilă în România în materia protecției datelor cu caracter personal. Astfel, aveți dreptul de a accesa, revizui şi modifica orice date personale stocate de către sistemul nostru, atunci când considerați că acestea sunt neactualizate sau incorecte.   De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, trimiteți un e-mail la una dintre adresele specificate în secțiunea Contacte de mai jos. Alternativ, vă puteți adresa ESPERANDZA COM IMPEX S.R.L. cu o cerere scrisă, datată și semnată, la următoarele date de contact: ESPERANDZA COM IMPEX S.R.L. str. Laboratorului nr. 2 Ploiesti, Romania, in atenția d-lui. Craciun Liviu.

În funcție de solicitare, ESPERANDZA COM IMPEX S.R.L. se obligă să:

  • confirme solicitantului daca prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;
  • să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu implica retentie pe o perioada de timp conformă dispozițiilor legislației române în materia protecției datelor cu caracter personal;
  • să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

 

Siguranță

ESPERANDZA COM IMPEX S.R.L. folosește măsuri tehnice și organizaționale pentru a proteja datele dumneavoastră împotriva manipulării, pierderii, distrugerii sau accesării de către persoane neautorizate. Orice date personale furnizate pe care dumneavoastră le furnizați către ESPERANDZA COM IMPEX S.R.L. vor fi criptate în tranzit pentru a împiedica posibila utilizare neconformă de către terți. Măsurile noastre de siguranță sunt permanent revizuite pe măsura noilor evoluții tehnologice.

Destinatari străini – autoritati si institutii publice – doar la solicitarea acestora; terti colaboratori autorizati de ESPERANDZA COM IMPEX SRL.

Copiii
Pagina Web nu este dedicată utilizării de către minori. Protecția datelor personale ale minorilor este un aspect important pentru noi. De aceea, noi nu colectăm sau, în orice fel, nu prelucrăm nicio informație cu privire la minori. În cazul în care aflăm că o persoană este minoră cu vârsta sub 16 ani, nu vom prelucra datele acesteia în absența consimțământului prealabil al reprezentantului său legal. Acest reprezentant are dreptul, la cerere, să acceseze informațiile oferite de către minor sau să solicite ștergerea acestora.

Contacte
Pentru orice fel de probleme, întrebări sau sugestii, vă rugăm să contactați:

Data Protection Officer al ESPERANDZA COM IMPEX S.R.L.: dl. Craciun Liviu, email: dpo@esperandza.ro

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania


Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
Web: https://www.dataprotection.ro/

Dezvoltarea constantă a internetului si modificarile prevederilor legale implică actualizarea periodică a declarației noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a face schimbări atunci când este necesar. Orice astfel de modificări vor fi postate pe pagina web.

Notification about the General Data Protection Regulation

 

Statement of confidentiality

ESPERANDZA COM IMPEX S.R.L. understands that the security of the personal data provided through the use of our website is an important concern. The protection of your personal data is treated with utmost seriousness. Therefore, we want to inform you about the way we process your data and about our adopted security measures.

ESPERANDZA COM IMPEX S.R.L. has the obligation to comply with the Romanian and EU legislation on personal data protection and our privacy policy sets out how ESPERANDZA COM IMPEX S.R.L. seeks to ensure that your data is collected, used, stored and disclosed in accordance with applicable law on the processing of personal data.

 

Data Collection

You can use our web page without revealing your personal data. Providing your personal data is not a condition for us to use our webpage, unless this is required for the contact form. When your personal data is processed to provide you with the products or services requested by yourself or for other purposes that you have authorized, we rely on technical and organizational means to ensure that personal data security regulations are respected. There is the possibility to collect the IP address for each visit on our website for statistical purposes.

Collection and processing of personal data

We collect your personal data when you provide it through registration, filling in forms or emails or when you are part of a product or service order, questions or requests about ordered items or similar situations in which you have chosen to provide us with this data.

The database and its contents remain within our company and are stored by our agents or servers operating on our behalf and responding to us. Your personal data will not be transferred by us or our agents to third parties for use in any way by them unless we have obtained your consent or when we have a legal obligation to do so.

We retain control and responsibility for the use of personal data you provide us.

Purpose of use

The data we collect will only be used to enable you to use our website and provide you with the products or services you request, or for other purposes for which you have given us consent, unless the legislation dictates otherwise.

Rights of the person concerned

ESPERANDZA COM IMPEX S.R.L. recognizes and respects the rights enjoyed by users of the website as individuals in accordance with the applicable law in Romania on personal data protection. Thus, you have the right to access, revise, and modify any personal data stored by our systems when you consider them to be outdated or incorrect. You also have the right to withdraw your consent to data processing at any time.

To exercise these rights, send an email to one of the addresses specified in the Contacts section. Alternatively, you can address ESPERANDZA COM IMPEX S.R.L. with a written, dated and signed application, at the following contact details: ESPERANDZA COM IMPEX S.R.L. Laboratory Street no. 2, Ploiesti, Romania, in attention of Mr. Liviu Craciun.

Depending on the request, ESPERANDZA COM IMPEX S.R.L. undertakes to:

  • confirms the applicant whether or not is processing his / her personal data, free of charge, for one request per year;
  • sto rectify, update, block, erase or transform in anonymous data, free of charge, data whose processing is not subject of retainment for a specific period of time with the provisions of the Romanian legislation on the protection of personal data;
  • to cease processing of the applicant’s personal data.

 

Safety

ESPERANDZA COM IMPEX S.R.L. uses technical and organizational measures to protect your data against unauthorized manipulation, loss, destruction, or access. Any personal data you provide to ESPERANDZA COM IMPEX S.R.L. will be encrypted in transit to prevent possible unauthorised use by third parties. Our safety measures are constantly reviewed as new technologies in development are available.

Foreign recipients – public authorities and institutions – only at their request; third parties authorized by ESPERANDZA COM IMPEX SRL.

Children
The webpage is not dedicated to minors. The protection of the personal data of minors is an important aspect for us. Therefore, we do not collect or in any way process any information about minors. If we find out that a person is a minor under the age of 16, we will not process his or her data without the prior consent of his legal representative. This representative is entitled, upon request, to access the information provided by the minor or to request the removal of the information.

Contacts
For any questions, questions or suggestions, please contact us:

Data Protection Officer of ESPERANDZA COM IMPEX S.R.L.: Mr. Liviu Craciun, email: dpo@esperandza.ro

National authority of overseeing personal data protection:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Phone: +40.318.059.211; +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
Web: https://www.dataprotection.ro/

The constant development of the Internet and legislation adjustments implies periodic updates of our confidentiality statement. We reserve the right to make changes when necessary. Any such changes will be posted on the web page.